Facebook
Google+
Twitter
Tweets by LisztesTrans
Pinterest
Flickr
Blogger
Azonnali elérhetőség

06-30-9-452-637
06-30-9-853-487
iroda@lisztestrans.hu

Adatvédelem

-TÁJÉKOZTATÓ PARTNEREKNEK A BELSŐ VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL
-TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERÉRŐL
-ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ PARTNEREKNEK A BELSŐ VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

Tisztelt Partnerünk / Ügyfelünk / Megbízónk / Vállalkozó!

Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2023.07.24. napjától hatályos, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve a Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszert alakított ki. E rendszer a nyilvános panasztételi és közérdekű bejelentési rendszertől elkülönülő szervezeten belüli, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett magatartásokkal és/vagy mulasztásokkal kapcsolatos bejelentések megtételére szolgáló csatorna, melyet a Társaság a bejelentővel folytatott belső, bizalmas kommunikációra használ a működése során.
Tájékoztatjuk, hogy az Önre / Önökre alkalmazandó Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendjében foglalt alapvető rendelkezésekkel, követelményekkel összhangban a Társaság elkötelezett az iránt, hogy a visszaélést bejelentő személyeket ne érje semmilyen hátrány a bejelentés megtétele miatt, ezért a szükséges intézkedésekkel biztosítjuk a megtorlás elleni védelmet. A Társaság Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje c. szabályzata és a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő adatkezelésről szóló Adatkezelési tájékoztatója a 4100 Berettyóújfalu, Kádár vitéz utca 134. szám alatt a Lisztes Trans EC telephely irodájában érhető el.
Belső visszaélés-bejelentési rendszerünkkel, eljárásrendünkkel kapcsolatos kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

A Társaság bejelentővédelmi ügyvédje:
Dr. Porcsin Levente Márk LL.M.

Cím/iroda: 4025 Debrecen, Piac utca 1-3. 5./60.
E-mail: porcsin.levente@gmail.com
Honlap: drporcsin.hu
Telefonszám: +36205117440

Kelt: Berettyóújfalu, 2023. december 15.

Tisztelettel,
Erdősné Lisztes Andrea
ügyvezető
LISZTES TRANS EC TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERÉRŐL

1. Társaság adatai
Név: LISZTES TRANS EC
Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Nyárfa utca 10.
Cégjegyzékszám: 09-11-000354
Adószám: 24444930-2-09
Telefonszám: +36/30/9452-637, +36/30/2490-936, +36/30/9853-487
E-mail cím: iroda@lisztestrans.hu

2. Visszaélés-bejelentési rendszer működtetése
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 (2019. október 23.) irányelvének rendelkezései folytán hazai jogunkban implementálásra került és 2023.07.24. napjától hatályos, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény. E törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve a Társaság visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A visszaélés-bejelentési rendszer elsődleges célja az, hogy a Társaság működésének átláthatóságát, szervezetünk elszámoltathatóságát növelje azáltal, hogy a valós vagy vélt jogsértéseket észlelő és jelző személyek megtorlástól való védelmét biztosítja a bejelentés kivizsgálása mellett.

Jelen Tájékoztatóban felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Társaságunknál működő visszaélés-bejelentési rendszer igénybevételére jogosult:
• a Társaság valamennyi munkavállalója,
• korábbi munkavállalója,
• a Társasággal egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek – ideértve a gyakornokokat és az önkéntes tevékenységet végző személyeket,
• azon személyek, akik a Társasággal korábban ilyen jogviszonyban álltak,
• a Társasággal munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyek, akik esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött - ideértve az álláspályázók felvételi eljárását,
• a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó,
• egyéni cég,
• a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy

akinek a Társaság tevékenységével összefüggésben bármilyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás jut tudomására.


3. Visszaélés-bejelentési rendszer eljárási rendje
A Társaság visszaélés-bejelentési rendszerére vonatkozó alapvető rendelkezéseket és a belső visszaélés-bejelentési csatornákra vonatkozó, a bejelentések hatékony kivizsgálását szolgáló garanciális eljárási szabályokat a 2023. december 18. napján hatályos ’Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje’ c. szabályzatában rögzíti. E szabályzat elérhetősége: 4100 Berettyóújfalu, Kádár vitéz utca 134., a Lisztes Trans EC telephelyének irodájában.
A Társaság esetében a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a Társaság által kijelölt bejelentővédelmi felelős/megbízott bejelentővédelmi ügyvéd (a továbbiakban: a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője).

A bejelentővédelmi felelős/bejelentővédelmi ügyvéd közreműködik a jogsértésekre, etikailag aggályos magatartásokra vonatkozó bejelentések fogadásában, értékelésében és hatékony kivizsgálásában, a bejelentések tartalma alapján szükség esetén vizsgálati terv és összefoglaló jelentés elkészítésében, valamint a bejelentés tartalma alapján szükségessé váló intézkedések megtételében. A bejelentések fogadását és kivizsgálását, mint a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő kötelező feladatokat a Társaság bejelentővédelmi felelőse/bejelentővédelmi ügyvédje látja el.

A Társaság bejelentővédelmi felelősének/megbízott bejelentővédelmi ügyvédjének neve és elérhetősége:
Név: Dr. Porcsin Levente Márk LL.M.
Cím/iroda: 4025 Debrecen, Piac utca 1-3. 5./60.
E-mail: porcsin.levente@gmail.com
Honlap: drporcsin.hu
Telefonszám: +36205117440

4. Bejelentések megtételének módja
A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtető jelen Tájékoztató 2. pontjában feltüntetett elérhetőségein.

Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert használnak, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében nem használnak rögzítésre alkalmas rendszereket, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

5. Adatkezelés a bejelentések kapcsán
A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvédnek, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Kelt: Berettyóújfalu, 2023. december 15.
Erdősné Lisztes Andrea
ügyvezető
LISZTES TRANS EC


ADATKEZELÉSITÁJÉKOZTATÓ

a visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vevő személyek személyes adatainak kezeléséről -l. Adatkezelő adatai:

Név: Dr. Porcsin Levente Márk LL.M.
Székhely: 4025 Debrecen , Piac utca 1-3. 5 ./60.
Kamarai azonosító szám: 36073194
E-mail cím: porcsin.levente@gmail.hu 
Honlap: drporcsin.hu
Telefonszám: +362051 17440

2. A kezelt adatok célja, köre, jogalapja és időtartama

Az adatkezelés célja
Az adatok kezelésének célja az Adatkezelőre a panaszokról , a közérdekű bejelentésekről , valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján irányadó jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül bejelentések fogadása , kezelése és intézkedések megtétele.

Kezelt adatok köre
A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek , annak a személy nek , akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek , aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet , a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai, amelyeket elsősorban a bejelentő személy szalgáltat az Adatkezelő részére.

Az adatkezelés jogalapja
Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (l) bekezdés c) pontja , a panaszokról , a közérdekű bejelentésekről , valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi
XXV. törvény 26. §).

Az adatkezel és időtartama
A bejelentés elintézéséig, illetve a bejelenté s nyomán szükségessé váló intézkedések megtételéig , egyéb esetekben jogi igények elévüléséig , azonban legfeljebb a bejelentés megtételétől számított 5 (öt) évig.

3. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére jogosult
szerződéses partnereket igénybe venni , akik összefoglalva a következők:
 - szolgáltatás: tárhelyszolgáltatás
 - elérhetőség: Websupport Magyarország Kft.
    Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Ema i l: info@mhosting.hu

Ezen szerződéses partnerek a személyes adatokat az Adatkezelő nevében kezelik, kizárólag az általa adott utasítás szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő a szerződéses partnerek munkáját ellenőrzi. Az Adatkezelő csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe , amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak - különösen a szakértelem , a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében - arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesü l ését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják , ideértve az adatkezelés biztonságát is.

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Adatkezelőnél a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kizárólag ezzel kapcsolatos feladatai ellátásának teljesítése érdekében kezeli az adatokat.

5. Alapvető adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel , szigorúan bizalmasan , csak a szükséges mértékben , hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kiemeit gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére , ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket , illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat , amelyek az adatkezelési és adatvédelm i jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja , és szükség esetén módosítja.

6. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

Tájékoztatás kéréséhez való jog
Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról , hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli , az adatkezelés időtartamáról , valam int az adatkezeléssei összefLiggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyúj tásának jogáró l.

Felhívjuk figyelmét , hogy ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik , az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetök megismerhetövé a tájékoztatást kérő személy számára.

Másolat készítéséhez való jog
Ön másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím , levelezési cím) továbbítja az Önről kezelt személyes adatok másolatát.

Módosításához valójog
A megkeresett Adatkezelő kérelmére módosítja , pontosítja a személyes adatát, vagy a továbbiakban az Ön által a rendelkezésre bocsátott új személyes adatot tárolja.

Hozzájárulás visszavonása
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásáll alapult, akkor Önnek bánnikor joga van visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Törléshez való jog
Az Adatkezelő elérhetőségére küldött levelében kérheti a személyes adatainak a törlését. Az Adatkezelő csak a GDPR által meghatározott esetekben tagadhatja meg az Ön kérelmét

Elfeledtetéshez valójog
Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozta, és a személyes adatokat törölnie kell , akkor az Adatkezelő minden észszerű lépést megtesznek annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyi Ivánasságra hozott adatokat átvevő adatkezelőket arról , hogy Ön kérelmezte az Adatkezelőtől a személyes adatok törlését.

Korlátozáshoz valójog
Ön kérheti a személyes adatok zárolását , ha
az adatkezelés jogellenes , és Ön ellenzi a személyes adatok törlését , és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri ; Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárotását jogi igények előterjesztéséhez , érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozáshoz való jog esetében meg kell jelölni , hogy melyik okból kéri a korlátozást. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesítik , hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolják . Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimentik, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolják.

Adathordozható­sághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait széles körben használt formátumban (így különösen .pdf, .doc kiterjesztésű fájlban) megkapja , és azt másik adatkezelőhöz átvigye. Ön kérheti , hogy közvetlenül Az Adatkezelő továbbítsa a személyes adatait más adatkezelő számára.

Az Adatkezelő a kérelmét 30 (harminc) napon belül teljesíti , amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól , valamint arról , hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál , és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt , hogy az Adatkezelő meggyőzödjön arról , hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

Jogainak érvényesítése céljából az Adatkezelő intézkedéseinek jogszerűségének vizsgálata céljából , vagy ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek , akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat @naih.hu) hatósági eljárását kezdeményezheti.

Közvetlenül a bírósághoz is fordu lhat, ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelő az adatkezelése során jogszabályt sért, vagy a jogszabálysértő eljárása során Önnek kárt okoz.

Kelt: Debrecen , 2023. december 15. napján


DR PORCSIN L_EVENTE MÁRK LL. M.
bejelentővédelmi ügyvéd
ADATKEZELŐx